ประกาศกรมศุลกากรที่ 47/2560 วิธีการรับคำร้องและการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของกรมศุลกากร

ด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๑๗ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมศุลกากรจึงได้จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรขึ้น โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ดำเนินการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย

อ่านต่อ...


กรมศุลกากร ขยายเวลา โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ ถึงสิ้นปี 60

กรมศุลกากร อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บค่าภาษีอากรให้ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่อาจชำระค่าภาษีอากรไว้ไม่ครบถ้วน แนะนำเข้าร่วม “โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้กับผู้ประกอบการ” ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560

อ่านต่อ...


ประเทศไทย 4.0

นายกรัฐมนตรี ชูภาคเอกชนจะนำประเทศไทยก้าวสู่ "ประเทศไทย 4.0" หลังรัฐบาลผลักดันกฎหมายให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างเครื่องมือใหม่ดึงดูดการลงทุนด้านรองนายกฯ สมคิดย้ำ "Opportunity Thailand" สร้างโอกาสแห่งอนาคตไทยและอาเซียน เลขาธิการบีโอไอมั่นใจ มาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่จะเกิด "หุ้นส่วนเทคโนโลยี" ระหว่างไทยกับต่างชาติ

อ่านต่อ...