สินค้าที่ใช้ได้สองทาง

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออก ปี พ.ศ.2558 ซึ่ง ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป เราจึงควรมาทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมกัน...

อ่านต่อ...

มาตรการรับรองน้ำหนักตู้สินค้า

ในบางครั้งการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างทางการขนส่ง สาเหตุหนึ่งที่สำคัญคือการแจ้งน้ำหนักที่ไม่ถูกต้องของผู้ส่งออกต่อสายเดินเรือ จึงส่งผลกระทบให้การวางแผนระวางเรือ (Stowage Plan) เกิดความผิดพลาด และส่งผลให้น้ำหนักเรือไม่สมดุล จนเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างทางการขนส่ง

อ่านต่อ...

โครงการพันธมิตรศุลกากร

กรมศุลกากร ต้องการสร้างความเป็นธรรมโปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในรูปแบบพันธมิตร และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร ประสานงาน แก้ไขปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรมศุลกากร

อ่านต่อ...